Wzór umowy zlecenia

UMOWA ZLECENIE
 
W dniu .

………..w………………pomiędzy…………………, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez ……………….,

a ………………………. z siedzibą w …………………… reprezentowanym przez…………….., zwanym dalej Zleceniobiorcą,

została zawarta umowa następującej treści:

1.1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca do wykonania przyjmuje

……………………………………………………………………………………………………….

   2. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej.

2. Zlecenie okreslone w ust. 1 winno zostać wykonane do dnia

……………………………………………………………………………………

3.1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy na kwotę

…………………………….. zł (słownie:……………………………………..), płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w …………………… nr……………………………………… w terminie 7 dni od daty wykonania zlecenia.

   2.  Zleceniodawca z chwilą podpisania umowy wypłaca Zleceniobiorcy zaliczkę w wysokosci ………. % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, której odbiór Zleceniobiorca niniejszym kwituje.

4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie własciwe przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Zleceniodawca.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważnosci zachowania formy pisemnej.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

ZLECENIODAWCA                                                                                    ZLECENIOBIORCA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here