Wzór świadectwa pracy

[__________________]
[__________________]
[__________________]
REGON: [__________________] EKD: [__________________]        [__________________],
dnia [__________________]
        

                                                                            ŚWIADECTWO PRACY

Niniejszym zaświadcza się, ze Pan / Pani [__________________] (Pracownik)
imiona rodziców : [__________________];
urodzony(a)w [__________________] dnia [__________________];
był(a)  zatrudniony(a) w  [__________________]
w okresie od dnia [__________________] roku do dnia [__________________] roku
w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy, tj.

1/[___] etatu.

Pracownik w okresie zatrudnienia wykonywał pracę na stanowisku [__________________].

Stosunek pracy ustał w wyniku [__________________] na podstawie [__________________] Kodeksu pracy.

W okresie zatrudnienia Pracownik:

1)    wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze  [_____] dni, to jest [_____] godzin;

w tym za  dni [_____] to jest za [_____] godzin wypłacono ekwiwalent pieniężny

w tym [_____] dni na żądanie  pracownika ( art. 167 KP);

2)     nie korzystał / korzystał z urlopu bezpłatnego od dnia  [__________________] roku do dnia [__________________] roku

na podstawie [________________________];           

3)    nie wykorzystał / wykorzystał urlop wychowawczy od dnia  [__________________] roku do dnia [__________________] roku;

4)    otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu Pracy za [_____] dni;

5)     wykorzystał zwolnienia od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu Pracy za [_____] dni;

6)    nie został / został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art.36(1)par.1 Kodeksu Pracy w okresie od dnia  [__________________] roku do dnia [__________________] roku;

7)     nie odbył / odbył służbę wojskową w okresie od dnia  [__________________] roku do dnia [__________________] roku;

8)     nie wykonywał / wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, tj. [__________________];

9)     nie wykorzystał / wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy, tj. [__________________];

10)     okresy nie składkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w pkt1 powyżej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty  od dnia  [__________________] roku do dnia [__________________] roku;

11)    dni, za które Pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu Pracy [__________________].

Informacje o zajęciu wynagrodzenia: [_______________________]

Informacje uzupełniające : [______________________]

                                                    

                                                                         ___________________________________

                                                                                   (pieczęć i podpis Pracodawcy)

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie niniejszego świadectwa.

W razie nieuwzględnienia wniosku Pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego w [__________________], ul. [__________________] (podstawa prawna – art. 97 par. 2 1 Kodeksu Pracy).

Pobierz wzór świadectwa pracy w formacie .doc lub formacie .pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here