Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

                                                                 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
                                                            W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

      
zawarta dnia [__________] w [__________] pomiędzy
reprezentowanym przez [__________]
zwanym dalej Pracodawcą
a
[__________]
zwanym dalej Pracownikiem

                                                                                       § 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

                                                                                      §  2

W  czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

                                                                                       § 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:          [__________]          

[__________]      

[__________]

                                                                                       § 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

———————————-                                                                                   ———————————————

   (podpis pracownika)                                                                                           (pieczęć i podpis pracodawcy)

Pobierz wzór umowy o zakazie konkurencji w formacie .doc lub formacie .pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here