Umowa o pracę

Wzór umowy o pracę – załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

………………………….                                                                        ………………….

 

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                     (miejscowość i data)

…………………………

(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu …………………………………………(data zawarcia umowy)

między ………………………………………………..

………………………………………………………

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a …………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na ……………………………………………………

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy …………………………….

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2) miejsce wykonywania pracy ………………………….

…………………………………………………

3) wymiar czasu pracy ………………………………..

4) wynagrodzenie …………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia ………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6) …………………………………………………

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do  dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*))

2. Termin rozpoczęcia pracy ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

…………………………

(data i podpis pracownika)

___________________

*) Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w

niepełnym wymiarze czasu pracy. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here