Umowa menedżerska

                                                                   UMOWA MENEDŻERSKA
                                

Zawarta dnia [__________] w [__________] pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki [__________] z siedzibą w [__________] przy ul.

[__________], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w [__________] pod nr Rej. [__________], zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje:

[__________]

a

[__________]

zam. w [__________] przy ul. [__________] legitymującym się dowodem osobistym

seria [__________] nr [__________]

zwanym dalej Zarządcą.

                                                                                   § 1.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § [__________] umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia [__________] nr [__________] powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

                                                                                  § 2.

Zarządca będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Rada Nadzorcza podejmie działania zmierzające do pozbawienia Zarządcy tej funkcji i dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze.

                                                                                  § 3.

Do obowiązków Zarządcy należy:

Przedstawianie rocznych planów finansowo-gospodarczych Spółki w terminie do  

dnia [__________] roku poprzedzającego rok obrachunkowy.

Sprawowanie nadzoru nad realizacją wymienionych wyżej planów.

Kierowanie pracami Zarządu.

Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.

Prowadzenie polityki handlowej, marketingowej, finansowej i kadrowej Spółki.

                                                                                 § 4.

Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzenie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza [__________].

                                                                                 § 5.

Rada Nadzorcza może odmówić swojej zgody na dokonanie czynności określonych w § 4 umowy.

                                                                                 § 6.

Rada Nadzorcza obowiązana jest udzielić odpowiedzi na złożony przez Zarządcę wniosek w terminie [__________]

Termin powyższy może być przedłużony uchwałą Rady Nadzorczej dwukrotnie.

                                                                                 § 7.

Zarządca nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań sprzecznych z interesami Spółki.  Nie może również zajmować kierowniczych stanowisk ani sprawować innych odpowiedzialnych funkcji w podmiotach, których interesy pozostają w sprzeczności z interesami Spółki. O powyższych okolicznościach Zarządca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w powyższych przypadkach rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

                                                                                § 8.

Zarządca otrzymywał będzie z tytułu wykonywanych obowiązków wynagrodzenie, na które składa się:

Stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości [__________]

Premia w wysokości [__________] % od wypracowanego czystego zysku Spółki  po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki.

                                                                                § 9.

Umowa obowiązuje od dnia [__________] do dnia [__________]

                                                                                § 10.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Radę Nadzorczą możliwe jest jedynie w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy.

                                                                                § 11.

Rada Nadzorcza może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w §9  umowy w przypadku:

Podjęcia przez Zarządcę działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami.

Podjęcia przez Zarządcę zawinionych działań przynoszących szkodę Spółce.

                                                                                § 12.

W przypadkach przewidzianych w § 7, 11 i 15, jak również w przypadku podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami Zarządca obowiązany jest uiścić Spółce karę w wysokości [__________]

Jeżeli wyrządzona przez niego szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zarządca jest obowiązany wynagrodzić poniesioną przez Spółkę szkodę w pełnej wysokości.

                                                                                § 13.

W przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze stron działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy strona obowiązana jest zapłacić drugiej ze stron karę umowną w wysokości [__________]

                                                                                § 15.

Zarządca nie może przed upływem terminu określonego w § 9 rozwiązać niniejszej umowy z wyjątkiem:

gdy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządcą istnieje długotrwały konflikt interesów, który nie może być rozwiązany.

gdy, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarządcę do podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

                                                                                § 16.

Zarządca nie może zarówno w czasie trwania kontraktu, jak i po jego ustaniu ujawniać informacji, których wyjawienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

                                                                                § 17.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                § 18.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego.

                                                                                § 19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………                                                           …………………………………………………………………….

(podpis Zarządcy)                                                                    (podpis osoby reprezentującej Radę Nadzorczą)

Pobierz wzór umowy menedżerskiej w formacie .doc lub formacie .pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here