Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wzór rozwiązania umowy – załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

…………………. …………………….

 

(pieczęć nagłówkowa (miejscowość i data)

pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*

Pan (Pani)

………………..

………………..

(imię i nazwisko)

………………..

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu

……………. z zachowaniem …………………………..

(wskazać długość okresu

wypowiedzenia)

okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ………………..

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ……………..

………………………………………………………

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia

doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo

wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……..

………………………………………………………

(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan(Pani) złożyć wniosek

o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją

Pojednawczą** ………………………………………….

(siedziba komisji)

……………………………

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu

pracodawcy)

………………………..

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika – data i podpis)

______________________________

* Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.

** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja

pojednawcza. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here