Potrzebne mnóstwo dokumentów

Osoby, które utraciły pracę i chcą się zarejestrować jako bezrobotne, a także absolwenci, którzy nigdy nie pracowali, by móc starać się o dotację na założenie firmy, wziąć udział w bezpłatnych kursach itp.

, muszą przedstawić w urzędzie pracy sporo dokumentów. Oto one:

* dowód osobisty (w razie jego braku – dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie, z podanym numerem PESEL)

* w przypadku braku w dokumencie tożsamości adnotacji o rozwodzie lub zgonie współmałżonka – akt rozwodowy, akt zgonu (oryginał i kserokopia)

* świadectwa pracy (oryginały i kserokopie) ze wszystkich zakładów pracy (świadectwa powinny być wypełnione czytelnie oraz zgodnie z wymogami kodeksu pracy – posiadać pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo)

* Numer Identyfikacji Podatkowej (decyzja o nadaniu NIP z urzędu skarbowego)

* świadectwo ukończenia szkoły powyżej szkoły podstawowej (oryginał i kserokopia)

* wypełniona specjalna karta rejestracyjna

* zaświadczenie z ZUS-u o pobieranym świadczeniu (po okresie zatrudnienia) z tytułu:

     – zasiłku chorobowego

     – zasiłku macierzyńskiego

     – urlopu wychowawczego

     – renty inwalidzkiej

     – świadczenia rehabilitacyjnego

     – renty socjalnej

* osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto za każdy miesiąc z adnotacją o odprowadzanych składkach na ZUS i Fundusz Pracy (oryginał i kserokopia)

* akty urodzenia dzieci (w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego)

* książeczka wojskowa (w przypadku odbycia służby wojskowej)

* legitymacja ubezpieczeniowa (wzór obowiązujący przed wprowadzeniem Książeczki Usług Medycznych)

* zaświadczenie z MOPS o okresie pobierania zasiłku gwarantowanego lub zasiłku stałego

* osoby, które w ostatnim dniu zatrudnienia lub po ustaniu zatrudnienia (przez okres powyżej 30 dni) przebywały na zwolnieniu lekarskim, muszą dostarczyć wypis od lekarza o zdolności do podjęcia pracy

* osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz osoby mające zameldowanie stałe lub na czas określony na terenie gminy – powinny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości ha przeliczeniowych gruntów rolnych oraz decyzję z KRUS-u (w przypadku podlegania obowiązkowi ubezpieczenia)

* osoby rejestrujące się po zmianie miejsca zamieszkania, zarejestrowane uprzednio w innym urzędzie pracy, oprócz wymienionych wyżej dokumentów winny przedłożyć oryginały decyzji dotyczących przyznania/pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku, wydane przez te urzędy

* numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń

* osoby niepełnosprawne przedstawiają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here