Kwestionariusz osobowy

                                                                 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

1.

Imię (imiona) i nazwisko  [_________]

a) nazwisko rodowe [_________]

b) imiona rodziców [_________]

c) nazwisko rodowe matki [_________]

2. Data i miejsce urodzenia [_________]

3. Obywatelstwo [_________]

4. Numer ewidencji (PESEL) [_________]

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) [_________]

6. Miejsce zameldowania [_________]

(dokładny adres)

Adres do korespondencji [_________]

Telefon [_________]

7. Wykształcenie [_________]

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

[_________]

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – naukowy)

8. Wykształcenie uzupełniające

[_________]

[_________]

[_________]

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia

nauki w przypadku jej trwania)

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

[_________]

[_________]

[_________]

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

[_________]

[_________]

[_________]

11. Stan rodziny

[_________]

[_________]

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

12. Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony [_________]

b) stopień wojskowy [_________]

numer specjalności wojskowej [_________]

c) przynależność ewidencyjna do WKU [_________]

d) numer książeczki wojskowej [_________]

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP [_________]

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: [_________] (imię i nazwisko, adres, telefon)

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym seria [_________] nr [_________] wydanym przez [_________]

w [_________] albo innym dowodem tożsamości [_________]

——————                               ————————            

  (miejscowość i data)                 (podpis osoby składającej kwestionariusz)

Pobierz wzór kwestionariusza osobowego w formacie .doc lub formacie .pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here