Kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o pracę

O wypełnienie takiego kwestionariusza pracodawca może prosić kandydata do pracy.

(Dz. U. Nr 62, poz. 286 z 1 czerwca 1996 r., zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1812, Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz.2293) – załącznik 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………

2. Imiona rodziców ……………………………………

3. Data urodzenia …………………………………….

4. Obywatelstwo ………………………………………

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ………..

………………………………………………….

6. Wykształcenie ……………………………………..

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

………………………………………………….

………………………………………………….

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające …………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub

data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………..

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców

oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy,

obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze

bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem

osobistym seria …………… nr …………………..

wydanym przez ……………………………………..

lub innym dowodem tożsamości ………………………..

………………………………………………….

……………………..

(miejscowość i data)

………………………………………

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

______

*) Właściwe podkreślić. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here