Kwestionariusz osobowy

Wzór kwestionariusza osobowego – załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA

 

1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………….

2. Numer ewidencyjny PESEL ……………………………..

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………….

4. Stan rodzinny ………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

5. Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony …………..

b) stopień wojskowy …………………………………

numer specjalności wojskowej ………………………

c) przynależność ewidencyjna do WKU …………………..

………………………………………………..

d) numer książeczki wojskowej ………………………..

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP …………

………………………………………………..

………………………………………………..

6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku …………

…………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres, telefon)

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria ………. nr ……………………….. wydanym przez …………………………………….. lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………

(miejscowość i data)

………………..

(podpis pracownika) 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here