Podatek od nieruchomości 2023 – stawki i terminy płatności

podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości ustala każda gmina na zasadzie uchwały. Bardzo ważne jest to, że te stawki nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy. Najczęściej gminy ustalają stawki faktyczne podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych. Jak to wygląda w największych miastach w Polsce?

Wysokość stawek podatkowych od nieruchomości

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, opublikowanym w Monitorze Polskim, maksymalna danina od nieruchomości wynosi:

Podatek od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –1,16 zł od 1 m kw. powierzchni (2022 r. było to 1,03 zł);
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni (poprzednio 5,17 zł);
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni (w 2022 r. 0,54 zł);
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni (w roku ubiegłym 3,40 zł).

Podatek od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. było to 0,89 zł);
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 25,74 zł);
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (poprzednio trzeba było zapłacić 12,04 zł);
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. stawka wynosiła 5,25 zł);
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (poprzednio 8,68 zł).

Od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości w 2023 r. w największych miastach – ile trzeba zapłacić?

Podatek od nieruchomości jest dla gmin jednym z największych źródeł dochodów własnych, dlatego jego ściągalność jest kluczowa w samorządach. Największe miasta w kraju ustanowiły stawki na poziomie wynikającym z rozporządzenia (wyjątkiem jest Kraków). Mniejsze często obniżyły wysokość daniny w przypadkach podatku od budynków mieszkalnych i pozostałych (w tej grupie są garaże wyodrębnione jako osoby lokal) oraz od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Kraków

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,13 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 5,69 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych – 0,59 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w przepisach – 3,74 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,98 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,31 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,24 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,31 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych – 9,55 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Toruń

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych – 0,56 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Zielona Góra

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,12 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 5,78 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych – 0,59 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w przepisach – 3,78 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,67 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych – 5,24 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Gorzów Wielkopolski

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,12 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 5,78 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych – 0,59 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w przepisach – 3,78 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,67 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych – 9,61 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest możliwy do opłacenia w czterech ratach: do 15 marca; do 15 maja; do 15 września i do 15 listopada. Ważna informacja dla osób, które muszą zapłacić podatek niższy niż 100 zł – takie kwoty trzeba jednorazowo wpłacić do 15 marca.

Kto opłaca podatki od nieruchomości?

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązane są: osoby fizyczne; osoby prawne; jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek cywilnych), które pozostają:
– właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym;
– posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, które nie mają właściciela bądź też nie można go ustalić;
– użytkownikami wieczystymi gruntów;
– posiadaczami (zależnymi) nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, również wówczas gdy jest wykonywane bez tytułu prawnego. Wyjątkiem jest posiadanie przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here